223/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

223/VTR/2022

ޑރ. އިބްރާހިމް ވައޭލް އަވާދް އަލްގެޒަރީ، މިޞްރު

ލ. ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް (ދައުލަތް)

M4