204/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

204/VTR/2022

ދރ. އިބްރާހީމް ޝިޔާމް، މ. ކަފިޔާވިލު، މާލެ

ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޯރ އިންފޮމޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ

M4