115/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

115/VTR/2016

އަޙްމަދު ވަސީމް، ދަފްތަރު ނަންބަރު 3252، މާލެ

ސައުތު އެންޓަރޕްރައިސަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް