190/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

190/VTR/2022

ޞާބިރާ އަޙްމަދު، މ.ތަކަންދޫ، މާލެ

އަލްމަދީނާ އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M1