116/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

116/VTR/2019

ޢަބްދުލްޢަޒީޒް އަޙްމަދު، ދަފްރަތު. ނަންބަރު ރސ 7831، މާލެ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން