215/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

215/VTR/2022

ޔާމީން މުޙައްމަދު، ހ. ގޯލްޑަންމީޓް، މާލެ

އަޙްމަދު މުޢާޒް (ދި ހެމަރ)

M5