165/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

165/VTR/2020

ޙަސަން ނަޞީރު، މޫނިމާގަސްދޮށުގެ، ސ. ފޭދޫ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ދައުލަތް)