149/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

149/VTR/2020

ޙުސައިން ޝިޔާމް، އެނިފް، ލ. ހިތަދޫ

ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

M3