269/VTR/2021

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

269/VTR/2021

ޝާހިދާ ޢަބްދުއްރަޙްމާން، މ. ބަނަފްސާވިލާ / ކ. މާލެ

ދިވެހި ދައުލަތް (މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން)

M4