22/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

22/VTR/2019

އަޙްމަދު ފަޔާޟް، ކެތީރޯޒް، ކ.މާފުށި

މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M3

އަޙްމަދު ފަޔާޟް، ކެތީރޯޒް، ކ.މާފުށި ގެފަރާތުން  މުނި އެންޓަރޕްރައިޒަސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް ގެ މައްޗައް ހުށަހައަޅައިފައިވާ މައްސަލައެއް

މައްސަލަ ނިމުނުގޮތުގެ ޚުލާސާ ރިޕޯޓް