217/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

217/VTR/2019

މަލްދާ މާޖިދު، މާޖެހިގެ، ސ. ހުޅުދޫ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑިޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

M1