143/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

143/VTR/2022

އަޙްމަދު ރަފީޢު، ހިތިލާގެ، ރ. މަޑުއްވަރި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

M7