61/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

61/VTR/2020

އާމިނަތު މަމްޝޫޤާ، ތަނޑިރަތްމާގެ، ސ.ހުޅުދޫ

ޓަރކިޝް އެއަރލައިންސް އިންކް

M7