56/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

56/VTR/2016

ޢަބްދުލްމުހައިމިން، އިރުމަތީގެ، ލ.ކަލައިދޫ

ސިވިލް ސަރވސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް)