239/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

239/VTR/2020

ޢަބްދުﷲ ޢިޔާޒު،އަތަ، ޅ. ނައިފަރު

އެމް.އެޗް.އޭ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M2