191/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

191/VTR/2020

ފިރާޝާ ޢަލީ، އެދުރުގެ، ގއ. ވިލިނގިލި

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގް އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ

M2