169/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

169/VTR/2022

އިންރާހީމް އިސްމާއީލް، ކަރަންކާވިލާ، ފ. ނިލަންދޫ

ފ. ނިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ

M1