230/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

230/VTR/2022

ޢަބްދުﷲ ޢަފީފް، ހ. ލަދުމާގެއާގެ، މާލެ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

M3