210/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

210/VTR/2022

ފިރާޒް މުޙައްމަދު، މާލެ، ހުޅުމާލެ ފްލެޓް ނަންބަރު 1/4/2012

އެންސިސް ފިޝަރީޒް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް  

M2