144/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

144/VTR/2016

އަޙްމަދު ޖަނާޙް، އުދަރެސް، އދ.މާމިގިލި

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދަޢުލަތް)

M4