75/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

75/VTR/2016

ޖަލީލާ މުޙައްމަދު، ބަށިމާގެ، ލ.ގާދޫ

ހައްދުންމަތީ ގާދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ