222/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

222/VTR/2020

އިބްރާހީމް ޢަބްދުﷲ، އަލިވިދުވަރުގެ، ހއ. އިހަވަންދޫ            

ޖޭއޭ މަނަފަރު މޯލްޑިވްސް

M7