160/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

160/VTR/2022

ނާޝިދާ ޢަބްދުއްރަޙީމް، ލައިޓްހައުސް، ބ. އޭދަފުށި

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށި ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

M5