48/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

48/VTR/2016

ޢަލީ ޙައްސާން، ކެދެރާ، ގދ.ހޯނޑެއްދޫ

ރޮބިންސަންސް ކްލަބް މޯލްޑިވްސް