107/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

107/VTR/2016

ޢަބްދުﷲ އިރުފާން، ހުޅަގުގެ، ކ.މާފުށި

ކަލަރ ޕްރޮފައިލް އިންޓަރނޭޝަނަލް