23/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

23/VTR/2022

ޢަބުލް އެޙްތިޝާމް ޢަބްދުލް މުހައިމިން، ބަންގްލަދޭޝް

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް ޕލކ

M2