137/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

137/VTR/2020

ޢަބްދުﷲ ޝާކިރު، ހިޔާވަހި، އއ. ރަސްދޫ

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

M6