180/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

180/VTR/2020

މުޙައްމަދު ޢާމިރު، ނޫރީގެ، ނ. މާފަރު

ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީ.ވީ.އައި) ލިމިޓެޑް

M3