39/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

39/VTR/2023

ޢާއިޝަތު ޝައްމާ، ކެނދިކޮޅު.މަނަސް، ރ. ކެނދިކުޅުދޫ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ (ދައުލަތް)

M2