119/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

119/VTR/2023

ޢަބްދުލްމަޖީދު އިބްރާހީމް، ނެލިވަރު، ބ. އޭދަފުށި

ސޮނެވާ މެނޭޖްމަންޓް (ބީވީއައި) ލިމިޓެޑް

M1