149/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

149/VTR/2022

ޑރ. ޙައްވާ ނީނާ ޢަލީ އާއި އިތުރު 1 ފަރާތެއް

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ

M5