140/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

140/VTR/2022

ޤާސިމް ޢަލީ ( ވަލިގެ / ކ. މާފުށި)

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް