199/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

199/VTR/2023

މުޙައްމަދު ޝިމާޙް ޢަބްދުﷲ، ގ. ޕޫލްކިނާރާ، މާލެ

ޙަބީބް ބޭންކް ލިމިޓެޑް

M2