70/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

70/VTR/2016

ޙުސައިން އަފީފް، އޯކިޑްމާގެ، ލ.އިސްދޫ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)