89/VTR/2022

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

89/VTR/2022

އަޙްމަދު ޖިހާދު، މުނިޔާގެ، ހއ.ކެލާ

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަން ލިމިޓެޑް

M4