138/VTR/2021

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

138/VTR/2021

ފާޠިމަތު ޝުހުދާ، ދޭލިޔާގެ، ވ. ފުލިދޫ

ޕޮލިސް ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީ

M6