52/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

52/VTR/2016

ސުހާނާ ޢަފީފް، ގ.ގާދިއްފުށި، ވަގުތީހިޔާ

އަޒްހަރް ހޮޓެލްސް އެންޑް ޓްރެވެލްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް