138/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

138/VTR/2020

އިބްރާހީމް ޢުމަރު، އަލްފާ، ހދ. ކުޅުދުއްފުށި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން

M7