145/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

145/VTR/2019

ޢަބްދުﷲ ސަލީމް ޢަލީ، ޓިއުޕިކް، ކ.ކާށިދޫ

ވައިޓް ސްޓަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M4