44/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

44/VTR/2020

އަޙްމަދު ނާޞިރު، ފަހަމާ، ފ. ނިލަންދޫ

އާދަމް ޒާހިރު، ފިޔާތޮށިގެ / އދ. މަހިބަދޫ

M6