238/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

238/VTR/2020

ޢަބްދުﷲ ޝާހިދު، ހިކަރި، ސ. ހިތަދޫ

މައިނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް (ލުބާން) ލިމިޓެޑް

M7