109/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

109/VTR/2016

މާލޭ ވޯޓާރ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ޠާރިޤް ޢަލީ، ވަޔަލެޓްމާގެ، ޏ.ފުވައްމުލައް