48/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

48/VTR/2023

ސުހައިދާ އިބްރާހިމް، މއ. ރަބީޢުގެ، މާލެ

މިނިސްޓްރީ އޮފް ނެޝަނަލް ޕްލޭނިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗާރ (ދައުލަތް)

M6