114/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

114/VTR/2016

ޢަބްދުﷲ ޝަބީން، ނޫރުވާދީ، ކ.ތުލުސްދޫ

މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސަސް