112/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

112/VTR/2016

ފާޠިމަތު ޝިޢުނީ، ހ.ގޯލްޑްފްރުޓް، މާލެ

އަކުއާ ސޮލިއުޝަންސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

M4