23/VTR/2019

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

23/VTR/2019

އަޙްމަދު ރަޝީދު، ސައިމާވިލާ، ރ. މަޑުއްވަރި

ވިލާ އިންޓަރނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލް

M4