120/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

120/VTR/2023

އިސްމާޢީލް ޒަބީޙް، ޣާޒީމަގު / ނ. މިލަދޫ

މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯރޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮންޕެނީ  ޕލކ

M2