116/VTR/2016

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

116/VTR/2016

ޢަބްދުﷲ ރިޝްވާން، ހ.ހުދުރިޔާ، މާލެ

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ދައުލަތް)