239/VTR/2023

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

239/VTR/2023

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު، މ. ރީޒަން، މާލެ

މޯލްޑިވްސް ކަސްޓަމްސް ސަރވިސް

M4