36/VTR/2020

މަތީގައިވާ ކޭސް ނަންބަރުގެ ތަފްޞީލު ތިރީގައިއެވަނީއެވެ.

36/VTR/2020

ޢަބްދުﷲ މުފީދު، ސްޓާރލައިޓް، ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަން ޕލސ

M6